TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Idea opieki paliatywno-hospicyjnej

Opieka paliatywna według definicji WHO z 2002 roku to postępowanie mające na celu poprawę jakości życia chorych ich rodzin w obliczu problemów związanych z nieuleczalna chorobą. Szczególnie istotne jest tu lecenie bóli i innych objawów fizycznych oraz zapobieganie ich powstawaniu, a także rozwiązywanie problemów psychosocjalnych i duchowych. Definicja ta podkreśla wielowymiarowość ludzkiej kondycji oraz wskazuje na maksymalizacje jakości życia zarówno samego pacjenta jaki i jego rodziny - rozumianą jako usuwanie lub zmniejszanie dolegliwości fizycznych i psychicznych oraz łagodzenie cierpień duchowych - jako ostateczny jej cel.

Opieka paliatywno-hospicyjna charakteryzuje się szczególną filozofią. Oparta jest ona na empatii, życzliwości i serdeczności zarówno dla samego chorego jaki i dla jego rodziny. Zmierza do zapewnienia ulgi w cierpieniu, przy poszanowaniu i zaakceptowaniu człowieka cierpiącego niezależnie od reprezentowanych przez niego poglądów, poziomu wykształcenia, trybu życia, wyznawanej religii, czy jakichkolwiek innych czynników.

Szczególnie istotne w omawianej rzeczywistości jest również przygotowanie chorego i jego rodziny do spokojnej śmierci. Przekłada się to na pomoc choremu w dotarciu do momentu śmierci zgodne z jego  własną osobowością, filozofią życia i śmierci oraz warunkami rodzinnymi i kulturowymi.

W systemie opieki paliatywno-hospicyjnej, zgodnie z jej zasadami etycznymi system wartości chorego, jego filozofia życia czy religia nie podlegają ocenie, są szanowane i uznawane. Dostęp do opieki umożliwiany jest choremu bez względu na płeć, wiek, narodowość, rasę czy też status społeczny. Szczególnie istotne przy tym wszystkim jest również udzielanie wsparcia rodzinie chorego, zarówno w czasie trwania jego choroby jak i w okresie osierocenia.

Opieka paliatywno-hospicyjna ma na celu:

  • poprawę jakości życia chorych osiąganą poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego, duchowego i społecznego,
  • aktywizację do możliwie pełnego życia, pomimo postępu choroby,
  • uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego,
  • wspomaganie rodziny i przyjaciół w ich wysiłku towarzyszenia tym, którzy zbliżają się do kresu życia,
  • pomoc bliskim w przeżyciu okresu żałoby.

Opieka paliatywno-hospicyjna jest najbardziej rozpowszechnioną formą opieki nad umierającymi. W sytuacjach, w których niemożliwe jest wyleczenie, a przedłużanie życia staje się bezsensowne i kiedy śmierć i umieranie są nieuniknione hospicjum ma na celu zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej, pielęgniarskiej, psychologicznej i pastoralnej dla wsparcia chorego, a także rodziny chorego w okresie choroby, umierania i żałoby.