TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Cele statutowe

Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło” to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, tzw. NZOZ. Został on utworzony w 1993 roku z inicjatyw Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu (OIPiP).

Cele i obszar działania Hospicjum

Obszarem działania Hospicjum „Światło” obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie. Placówka może udzielać świadczeń obywatelom z całego terenu Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom na podstawie ogólne obowiązujących przepisów.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Hospicjum „Światło” jest udzielanie świadczeń z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej. Wyraża się to w podejmowaniu działań - służących zachowaniu, utrzymaniu bądź możliwie maksymalnemu podniesieniu jakości życia naszych podopiecznych - wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Zadania Hospicjum

Głównymi zadaniami Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło” w myśl uchwalonego przez OIPiP w Toruniu Statutu , są:

  • zadania diagnostyczne – rozpoznanie problemów psychofizycznych pacjenta, mających wpływ na utrzymanie pożądanego stanu zdrowia, zapewnienie godnego umierania oraz rozpoznanie potrzeb rodziny w celu realizacji w/w celów,
  • zadania opiekuńcze – czynności mające na celu pomoc fizyczną lub psychiczną w wykonywaniu czynności dnia codziennego, ułatwienie realizacji programu rehabilitacji, stworzenie właściwych warunków do godnego umierania, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
  • zadania pielęgnacyjne – czynności wykonywane według wszechstronnej wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarek zgodnie z obowiązującymi standardami opieki, własną oceną i zaleceniami pielęgniarskimi,
  • zadania lecznicze – udzielanie porad w zakresie walki z bólem, prowadzenie leczenia przeciwbólowego, kontynuacja i realizacja leczenia farmakologicznego i dietetycznego.
  • zadania rehabilitacyjne – utrzymanie lub przywracanie maksymalnie możliwej do osiągnięcia przez podopiecznych wydolności i sprawności fizyczno-psychicznej,
  • zadania dydaktczno-wychowawcze – uczenie podopiecznych i ich rodzin racjonalnych zachowań umożliwiających utrzymanie jakości życia na możliwie wysokim poziomie, edukowanie w zakresie samoopieki oraz towarzyszenia umierającym, a także szkolenie wolontariuszy,
  • zadania organizacyjne – zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zadań, dokumentowania działalności, zapewnienia obiegu informacji oraz zabezpieczenia całości opieki.